Skolornas Matematiktävling

Regler


 1. Skolornas Matematiktävling genomförs årligen av Svenska Matematikersamfundet och består av en individuell tävling och en lagtävling.

 2. Den individuella tävlingen är uppdelad i en kvalificeringstävling , som genomförs i den egna skolan, och en final arrangerad vid något av landets universitet. De 15 - 20 främsta i kvalificeringstävlingen inbjuds till finalen.

 3. Lagtävlingen är en del av kvalificeringstävlingen. De gymnasier som har minst tre deltagare deltar automatiskt i lagtävlingen. Laget nomineras inte i förväg utan sammansätts i efterhand av de tre bästa vid skolan.

 4. Tävlingen är i första hand avsedd för de gymnasister i ungdomsgymnasiet som följer Naturvetarprogrammet (NV), Teknikprogrammet (TK) eller programmet för International Baccalauréat (IB). Tävlingen är emellertid öppen för alla matematikintresserade gymnasieelever oavsett program. Grundskoleelev i årskurs 9 kan beviljas dispens att deltaga i såväl den individuella kvalificeringstävlingen som i den individuella finaltävlingen, men inte i lagtävlingen. Dispens söks hos tävlingskommitténs ordförande.

 5. Inbjudan att deltaga i tävlingen skickas till de gymnasieskolor som har NV-, TK- och IB- program.

 6. Varje gymnasium får normalt deltaga med högst 15 tävlande. Undantag från denna regel kan beviljas skolor med många elever, men tillstånd att anmäla fler än 15 deltagare måste inhämtas hos tävlingskommittén.

 7. Anmälan till tävlingen görs före ett, för varje år fastställt, datum. Anmälan görs på särskild, med inbjudan bifogad, svarsblankett, där uppgift om skolans kontaktperson anges.

 8. Kontaktpersonens uppgifter är att:

 9. Lösningar till uppgifterna i kvalificeringstävlingen kommer att läggas ut på nätet efter tävlingsdagen. De som så önskar kan få sig lösningar tillsända genom att markera detta på rättningslistan som insänds samtidigt med tävlingsbidragen. I dessa fall skickas lösningarna med B-post till skolorna.

 10. Tävlingsbidragen returneras med preliminära resultatlistor samt allmänna kommentarer till lösningarna omedelbart efter avslutad rättningskonferens.

 11. Ev klagomål rörande bedömningen av kvalificeringstävlingen framförs till tävlingskommitténs ordförande före datum för finalen.
  Bedömningen av finaltävlingen är slutgiltig och kan inte överklagas.


Senaste uppdatering: nov 2008