Matematikåret 2000 / World Mathematical Year 2000

Här förtecknas matematiska evenemang med mer eller mindre stark anknytning till Matematikåret 2000.

Året heter på engelska World Mathematical Year 2000. Det har initierats av Internationella matematiska unionen (1992) med stöd av UNESCO (1997). Året har tre teman:

I många länder förbereds begivenheter i anslutning till WMY2000. Sammanställningen här nedan har gjorts över händelser som är kända av Svenska nationalkommittén för matematik. De som förmedlat informationen är, förutom ledamöter av nationalkommittén, ledamöter av Svenska kommittén för matematikutbildning och styrelsen för Svenska matematikersamfundet.

Populärvetenskapliga föredrag i Uppsala

Nationalkommittén hoppas att alla universitet och högskolor i Sverige kommer att anordna populärvetenskapliga föredrag om matematik under matematikåret 2000. Det handlar om lokala arrangemang på lokala initiativ och de kommer förhoppningsvis att utgöra den mest synliga delen av matematikåret. Som ett bidrag till matematikårets tredje tema arrangerar Uppsala universitet ett antal populärvetenskapliga föredrag under år 2000. Under november hålls sex föredrag (plats: Gustavianum, Uppsala):

Matematiska kvällar i Umeå

Fieldsmedaljörer presenteras i Umeå

En seminarieserie i Umeå presenterar några Fieldsmedaljörer, dvs. mottagare av ett av de förnämsta matematiska prisen.

Öppet hus i Umeå den 19 november

Den 19 november anordnar Matematiska institutionen vid Umeå universitet ett Öppet Hus med många aktiviteter. Bland annat blir det föredrag av Kristin Dahl, som utnämns till hedersdoktor dagen innan. Föredrag också av Hans Wallin, Anders Fällström, Peter Wingren, Åke Brännström, Torgny Domar.

En fraktal värld

En utställning med namnet En fraktal värld, gjord av ÉcoutezVoir, Paris, visades på Kungl. Vetenskapsakademien den 22 maj - 16 juni 2000.

Vetenskaplig ledning: A. Douady, Université Paris-Sud, Orsay
Produktion: Francois Tisseyre, Atelier ÉcoutezVoir, Paris
Med ekonomiskt stöd av: Frankrikes utrikesdepartement, Sciences Ressources, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet
Och med stöd av: Palais de la découverte, École Polytechnique, Frankrike
Se även Vetenskapsakademiens hemsida.

John Milnor besökte Sverige

På inbjudan av Svenska nationalkommittén för matematik besökte John Milnor Sverige och föreläste i Göteborg, Stockholm och Luleå.

Sonja-Kovalevsky-dagar för gymnasister i november 2000

Med de kända Berzeliusdagarna som modell anordnar Svenska nationalkommittén för matematik i samarbete med Svenska matematikersamfundet möten för gymnasister från hela Sverige. De får namnet Sonja-Kovalevsky-dagarna efter Sonja Kovalevsky (1850-1891), professor vid Stockholms högskola. Gerd Brandell har förberett projektet. Det stöds ekonomiskt av Ericsson, och det är NADA, KTH, som driver det. De första dagarna äger rum den 10 och 11 november 2000.

Matematikens utveckling 1950-2000

Matematikåret 2000 inleddes (åtminstone i Europa) den 12 januari 2000 med att boken The Development of Mathematics 1950--2000 presenterades. Detta skedde på Institut Henri Poincaré i Paris med tre föredrag av Stéphane Jaffard, Marie-Francoise Coste-Roy och Michel Willem och en allmän diskussion. Boken har redigerats av Jean-Paul Pier i Luxemburg. Den består av 36 kapitel som täcker om inte alla så dock stora delar av detta halva århundrades matematik. Två kapitel är skrivna av svenska matematiker: Christer Kiselman (Uppsala) som behandlar plurisubharmoniska funktioner och potentialteori i flera komplexa variabler, och Johannes Sjöstrand (Paris Sud) som skriver om mikrolokal analys. Andra författare är V. Arnold, C. Berge, M. Berger, J. Esterle, F. H. Clarke, P. Dolbeault, B. Mandelbrot, P.-A. Meyer, B. Poizat, R. Temam och V. M. Tikhomirov. Boken är utgiven av Birkhäuser.

Svenska matematikersamfundet firade Sonja Kovalevsky i januari 2000

Den 14 januari 2000 anordnade Svenska matematikersamfundet ett möte i Stockholm tillägnat Sonja Kovalevsky. Fem föredrag hölls:
Catherine Bandle: Male dominance in mathematics: in the past and today
Jacqueline Détraz: Sonja Kovalevsky and the Parisian mathematicians
Roger Cooke: The mathematics of Sonja Kovalevsky
Olga Ladyzhenskaja: On the dynamics of viscous fluids
Gerd Grubb: PDE methods in geometric analysis

Stockholms universitet firar Sonja Kovalevsky

Den 15 januari 2000, på 150-årsdagen av Sonja Kovalevskys födelse, anordnade Matematiska institutionen vid Stockholm universitet ett möte i Aula Magna med bl.a. följande inslag:
Agneta Pleijel: Hur känns det att förstå?
Roger Cooke: Sonja Kovalevskys liv
Gerd Brandell, Laura Fainsilber, Kathryn Hess och Ragni Piene: Kvinnor kan!
Mikael Passare och Jan-Erik Björk medverkade. Avsnitt av Lennart Hjulströms film Berget på månens baksida, till vilken Agneta Pleijel skrivit manus, liksom av en rysk film om Sonja, visades. En akvarell föreställande Sonja, utförd av Ylva Lindgren, avtäcktes av konstnären själv och Vera Tjernysjova från Sofija-Kovalevskaja-museet i Palibino, som var Sonjas barndomshem.

Institut Mittag-Leffler firade Sonja Kovalevsky i januari 2000

Det var Gösta Mittag-Leffler som verkade för att Sonja Kovalevsky skulle komma till Sverige och bli professor vid Stockholms Högskola. En byst i brons av henne avtäcktes på 150-årsdagen av hennes födelse, den 15 januari 2000, vid Institut Mittag-Leffler i Djursholm. Avtäckningen gjordes av matematikern Olga Ladyzhenskaja med assistans av Rysslands ambassadör, Aleksej Nikiforov, samt rektorn för Stockholms universitet, Gustaf Lindencrona.

Naturvetenskap 2000 -- invigning av budkavleåret vid Uppsala universitet

Den 23 januari 2000 invigdes NFR:s budkavleår vid Uppsala universitet. Bland programpunkterna fanns en visning av MINOS, ett användarvänligt matematikprogram. Det är Kyril Tintarev som har utvecklat det. Vidare föreläste Tom Britton över ämnet Vad kan matematik och statistik lära oss om smittsamma sjukdomars utbredning?

Matematikbiennalen, januari 2000

Nationellt centrum för matematikutbildning anordnade Matematikbiennalen i Göteborg 2000 01 27--29. Den blev 2000-talets första stora matematikfest med föreläsningar, diskussioner, idé- och läromedelsutställningar m.m. I anslutning till den hölls en session om forskning och utvecklingsarbete inom matematikdidaktik 2000 01 25--27.

Musik matematik fysik

Fysikens rum är ett konstnärligt projekt på Kungl. Tekniska Högskolan som drivs av Monica Sand. Det vänder sig till lärare och elever på högstadiet och gymnasiet, forskare, konstnärer och en kulturintresserad allmänhet. Inom dess ram anordnades den 6--18 februari 2000 flera händelser på temat Musik matematik fysik. Tonsättare och matematiker medverkar.

Kängurutävlingen matematikens hopp

Kängurutävlingen förekommer i många länder men har hittills inte dykt upp i Sverige. Nu introducerar Svenska kommittén för matematikutbildning den här. I mars 1999 genomfördes en tävling i liten skala i några skolor. I mars 2000 fungerade den i full skala. Den vänder sig till 13-åringar. Det är en masstävling utan utslagning och utan finaler. Tävlingen stöds ekonomiskt av Sven och Dagmar Saléns Stiftelse och Magnus Bergvalls Stiftelse.

Baltic Sea Seminar on Global Analysis 2000 03 30--04 10

Ett internationellt seminarium om global analys anordnades av Högskolan i Karlskrona-Ronneby 2000 03 30--04 01. Organisatörerna var Maurice de Gosson och J. Eichhorn.

Utbildningsdagar 2000 03 31--04 01

Svenska matematikersamfundet anordnar varje år i mars utbildningsdagar. I år var det den 31 mars och den 1 april i Trollhättan. Deltagarna, som brukar vara 150--200 till antalet, är till stor del matematiklärare i gymnasiet, men även en del lärare från universitet och högskolor kommer.

Populärvetenskapliga föredrag (redan hållna)

Som ett bidrag till matematikårets tredje tema arrangerar Uppsala universitet ett antal populärvetenskapliga föredrag under år 2000. Under maj månad hölls tre föredrag: Vid Luleå tekniska universitet hölls under mars-april sex föredrag: Vid Umeå universitet har ett antal arrangemang ägt rum, bl.a. dessa:

Kvinnor och matematik

En konferens med namnet Kvinnor och matematik anordnades 1999 04 16--18 av Uppsala universitet och nätverket Kvinnor och matematik. Programmet hade sin tyngdpunkt på genusfrågor inom matematikutbildningen, men flera programpunkter tog upp dem inom vetenskapen. Cirka 170 personer, mest lärare, deltog. En volym innehållande de flesta föredragen redigeras nu.

Marcus Wallenberg-symposium

Ett Marcus-Wallenberg-symposium om komplex analys i flera variabler anordnades av Uppsala universitet 1999 04 22--25 på Grand Hôtel Saltsjöbaden.

Anna Sierpinska

En framstående forskare inom matematisk didaktik och begreppsbildning, Anna Sierpinska från Montréal, besökte i maj 1999 Sverige på inbjudan av Svenska nationalkommittén för matematik (1999 05 02--11: Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Lund).

Konferens för Lars Gårding

Christer Bennewitz, Gudrun Gudmundsdóttir och Anders Melin anordnade International Conference on Analysis and Mathematical Physics in Honor of Lars Gårding i Lund 1999 08 16--20. (Lars Gårding fyllde 80 år 1999 03 07.)

Konferens för Jean Leray

Maurice de Gosson vid Högskolan i Karlskrona/Ronneby anordnade en International Conference in Honor of Jean Leray 1999 08 30--09 03.

Svenska matematikersamfundets matematiktävling

Varje år anordnar Svenska matematikersamfundet en matematiktävling, Skolornas matematiktävling för gymnasister. Omkring 1000 gymnasister brukar delta, varav cirka 20 går till final, och sex tas ut till den internationella matematiska olympiaden.

Nordisk matematiktävling, NMC

Alla finalister i skolornas matematiktävling får deltaga i den nordiska matematiktävlingen, Nordic Mathematical Contest, NMC. I april 1999 ägde den rum för trettonde gången med Island som ansvarig, vilket innebar att tävlingskommitten där satte ihop problemen. Varje tävlande får dem till sin skola, så det blir inga resor för deltagarna. Den fjortonde tävlingen, i april 2000, sköttes av Finland.

Matematiktävling för högstadieelever

Högstadiets matematiktävling anordnas av Danderyds gymnasium med stöd av Bokförlaget Natur och Kultur. Den har hållits varje år sedan 1988 och är uppdelad på en kvalificeringsomgång i november (ute på skolorna) och en final i januari (på Danderyds gymnasium). Det brukar vara 50--75 elever som går till finalen.

Baltic Way

Länderna kring Östersjön, inklusive Sankt-Petersburgsområdet, Nordtyskland, Norge och Island organiserar en tävling kallad Baltic Way varje höst. År 1999 ägde den rum på Island, 2000 i Norge.

Unga matematikers lagtävling

En nationell lagtävling Unga matematiker för gymnasister ges varje år, arrangerad av Mälardalens högskola. Tävlingen går på våren och är uppdelad i kvalificeringsomgång och final. Från början var flertalet deltagare från mälardalen, men numera deltar många skolor över hela Sverige.

Vaughan Jones besöker Sverige

Professor Vaughan Jones, Berkeley, har accepterat en inbjudan från Nationalkommittén att föreläsa i Sverige under våren 2001.

Video med kvinnliga matematiker

Nätverket Kvinnor och matematik producerar en video med kvinnliga matematiker. Den är tänkt att visas i Sveriges gymnasier för att inspirera fler unga personer att se matematiken som ett möjligt arbetsområde.

Matematikernas närvaro i media

Inom Svenska nationalkommittén för matematik förbereder Sten Kaijser och Peter Sjögren en kampanj bland matematikerna för att få dem att bli mer aktiva vad gäller framträdande i massmedia, bl.a. med populärvetenskapliga artiklar. Vagn Lundsgaard Hansen, som är ordförande i Europeiska matematiska föreningens kommitté för Matematikåret 2000, har skrivit en läsvärd artikel om sina erfarenheter av att popularisera matematiken.

Elevaktiviteter inom matematiken

Aktiviteter inom matematiken för en stor andel av skoleleverna, inte bara för en minoritet, förbereds inom Svenska nationalkommittén för matematik av Thomas Martinsson.

Postertävling

Tidskriften Nämnaren i samarbete med Svenska kommitten för matematikutbildning genomförde en postertävling Vad är 2000? i anslutning till biennalen.

Svenska matematikersamfundet 50 år

Svenska matematikersamfundet firade sitt femtioårsjubileum den 26 och 27 maj 2000 i Uppsala, där också samfundet grundades. Ett flertal aktiviteter i samband med det planeras, bl.a. utgivandet av en jubileumsskrift, som blir inriktad på matematiken i Sverige under tiden 1950--2000, inte blott på samfundets egna aktiviteter.

Matematikaffischer

Europeiska matematikersamfundet har anordnat en affischtävling till vilken många förslag till vackra affischer lämnats in. Det är Vagn Lundsgaard Hansen vid Danmarks Tekniske Universitet som organiserat tävlingen. Två av affischerna - de som Nationalkommittén tyckte var bäst, nämligen Solrosen och jorden i form av en åtta - kommer under hösten 2000 ut till skolor i Sverige genom Bokförlaget Natur och Kulturs försorg.

Matematikutbildning i multikulturella miljöer

Nationellt centrum för matematikutbildning planerar att under 2000 hålla en rikskonferens om matematikutbildning i multikulturella och flerspråkiga miljöer.

Konferens för Jaak Peetre

Lars-Erik Persson, Gunnar Sparr och Michael Cwikel anordnade en konferens i Lund i augusti 2000 för Jaak Peetre, som fyller 65 under året.

Snöflingekurvan på frimärken 2000 11 16

Posten ger den 16 november 2000 ut frimärken med Helge von Kochs snöflingekurva. Postens pressmeddelande 1999 12 02 lyder så här:

"Posten Frimärken har i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien valt att uppmärksamma Matematikåret 2000 på julpostfrimärkena för utlandet. Matematikern Helge von Kochs (1870--1924) fraktaler utgör motiv. Snöflingekurvan på de båda frimärkena är ett tidigt exempel på en fraktal och skapades för att genom en geometrisk metod konstruera en kontinuerlig kurva utan tangent. För att beskriva former som t.ex. konturen av en snöflinga, ett moln eller ett löv krävs en viss typ av geometri -- den fraktala. En förstorad, liten del av en fraktal har samma form som den ursprungliga fraktalen."

Att frimärken med matematiska motiv skulle ges ut år 2000 föreslogs av Svenska nationalkommittén för matematik i ett brev till Posten redan 1996. Förslag med motiv till åtta olika frimärken sändes till Posten 1997 08 14. Sju av motiven hade framställts av Jörgen Löfström. Ett av dem var just snöflingekurvan.

Virtuellt matematiskt laboratorium

Att skapa ett virtuellt matematiskt laboratorium fritt tillgängligt på väven för Sveriges alla skoleelever är ett projekt som ännu befinner sig på idéstadiet. Ett stort antal matematiska experiment kan göras på datorskärmen.

Matematiken i Safari

Det borde gå att skapa extra intressanta ingångssidor för matematisk forskning inom Safari, Högskoleverkets söktjänst för forskning.

Längre fram...

ECM 2004

Den europeiska matematiska föreningen, EMS, anordnar vart fjärde år en stor kongress, ECM. Den senaste ägde rum i Barcelona i juli 2000. Det finns förhoppningar att den därpå följande, ECM 2004, skall kunna anordnas i Sverige.

ICME 2004

The International Commission on Mathematical Instruction anordnar vart fjärde år en stor kongress, ICME, om matematikutbildning på alla nivåer. Efter ICME 2000 i Tokyo kommer ICME 2004 i Köpenhamn. Satellitkonferenser planeras i övriga nordiska länder.
Hjälp nationalkommittén att hålla detta dokument aktuellt genom att fortlöpande rapportera om utvecklingen av de enskilda projekten till Christer Kiselman, datoradress kiselman@math.uu.se

Denna sida har adressen http://www.math.uu.se/~kiselman/wmy2000.html. Länk till Kiselmans hemsida.

Christer Kiselman. Senast ändrad 2000 11 06.